KUO KUO KUO

KUO KUO KUO Kuo kuo amati ɔ site web ga pɔ bɔ « ɨkaa yɔ masaʉ yɔ ʉhʉ » ngɨyɔ Ɨbʉdʉ. Inani amati wagbʉka bayaka ngʉba wakɔ nʉkɔ, miyendu, bafilime nɔ lɨtabʉ. Tɔnatɔ akɔkpɛma nɔ ɨgyagya.

Partager